Ochrana osobných údajov / GDPR

Spoločnosť FAACSK s.r.o. so sídlom Betliarská 12, 851 07 Bratislava ako prevádzkovateľ webu faac.sk je správcom osobných údajov svojich zákazníkov. V prípade Vašej potreby možno kedykoľvek oznámiť, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje u spoločnosti FAACSK s.r.o. spravované. Pre informácie o Vašich osobných údajoch, ich rozsahu, spôsobu ochrany alebo uloženie osobných dát nás kontaktujte na telefóne +421 944 747 642 alebo na e-maile gdpr@faac.sk. Tu prijímame zároveň žiadosti o vymazanie z databázy. Túto službu môžu využiť nielen fyzické, ale aj právnické osoby.

Web faac.sk je chránený pomocou šifrovania SSL, zadané informácie sú tak chránené už pri zadaní a následne sú uložené na najmodernejším bezpečnom úložisku.

Niekoľkokrát do roka zasielame zaujímavosti z odboru, informácie o referenciách, aktuálne cenníky a katalógy, teda všetko, čo Vás môže zaujímať. S mailingu to nepreháňame, nemusíte sa teda obávať, že by ste od nás dostávali nekonečnú radu „absolútne ojedinelých akčných ponúk“!

Ak naozaj nemáte záujem o profesionálne informácie z vášho oboru, môžete svoje osobné údaje okamžite vymazať z našej databázy kliknutím na tlačidlo nižšie a vyplnením Vašej e-mailovej adresy, ku ktorej sa Vaše osobné údaje viažu. V budúcnosti sa môžete kedykoľvek vrátiť, radi Vás privítame.

Popis a zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti FAACSK s.r.o.

1) Osobné údaje a citlivé údaje
Osobnými údajmi sa rozumie informácie o používateľovi, na základe ktorých možno užívateľa priamo alebo nepriamo identifikovať. Citlivými údajmi sa rozumie informácie o užívateľovi, vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojí, členstvo v odborových organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj dotknutej osoby, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu alebo autentifikáciu subjektu údajov.

2) Rozsah osobných údajov
Spoločnosť FAACSK s.r.o. (Ďalej len Správca) v rámci registrácie vyžaduje niektoré povinné osobné údaje. Užívateľ môže dobrovoľne podľa svojho uváženia oznámiť správcovi ďalšie nepovinné údaje.

3) Rozsah citlivých údajov
Poskytnutie akýchkoľvek citlivých údajov nie je povinné. Správca po užívateľovi nevyžaduje ani nebude vyžadovať akékoľvek citlivé údaje. Pokiaľ užívateľ poskytne v rámci prijatí služby alebo tovar akékoľvek citlivé údaje, robí tak dobrovoľne na základe svojho uváženia.

4) Ochrana osobných údajov
Správca zhromažďuje a uchováva užívateľom zadané osobné údaje prostredníctvom elektronických nosičov informácií v zabezpečenej databáze. Správca chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Správca prehlasuje, že podnikol všetky možné, tj. Aktuálne známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

5) Zodpovednosť
Správca nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k osobným údajom používateľa a / alebo k jeho užívateľskému účtu a / alebo k príslušnej databáze správcu, a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.

6) Obmedzenie nakladania s údajmi
Správca nebude bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa spracovávať, zdieľať, predávať ani používať údaje užívateľov z jeho osobných údajov uvedených v užívateľskom účte spôsobom, ktorý by bol v rozpore s týmito podmienkami.

7) Spracovanie osobných údajov
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že správca je oprávnený spracovávať, zhromažďovať osobné údaje užívateľa za účelom poskytovania služby alebo predaja výrobkov podľa týchto podmienok a na štatistické účely.

8) Zasielanie obchodných oznámení
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že správca bude osobné údaje využívať na marketingové účely tj. K vedeniu databázy používateľov webového rozhrania a na ponúkanie tovaru a služieb a zasielania obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami, a to po dobu neurčitú. Užívateľ má možnosť odmietnuť zasielanie obchodných oznámení vždy pomocou odkazu obsiahnutého v obchodnom oznámení alebo na webe faac.sk.

9) Súhlas užívateľa so spracovaním osobných údajov
Súhlasom s týmito podmienkami udeľuje užívateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých pri registrácii na webovom rozhraní a / alebo pri objednávaní služby alebo tovar poskytovateľovi ako správcovi za účelom identifikácie používateľa pri užívaní služby.

10) Udelenie súhlasu
Užívateľ udeľuje zhora uvedené súhlasy so spracovaním osobných údajov na webovom rozhraní faac.sk alebo na niektorom z iných webových rozhraní spoločnosti FAACSK s.r.o. na dobu neurčitú. Osobné údaje môžu byť poskytovateľom uchovávané aj po skončení poskytovania služby, bezplatné služby, zákonnej záručnej doby, a to za účelom zjednodušenia neskoršej nové registrácie alebo zasielania obchodných oznámení.

11) Spracovateľ
Spoločnosť FAACSK s.r.o. ako správca je oprávnený poveriť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov tretiu osobu ako spracovateľa osobných údajov.

12) Odvolanie súhlasu
Súhlas užívateľa so spracovaním osobných údajov podľa týchto podmienok je dobrovoľný. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne ​​odvolať e-mailom na e-mailovej adrese gdpr@faac.sk, elektronicky na adrese faac.sk/gdpr alebo písomne ​​na adrese sídla spoločnosti Betliarská 12, 851 07 Bratislava. Po obdržaní odvolania súhlasu užívateľa správcu bezodkladne zabezpečí, aby všetky údaje užívateľa boli z databázy služby alebo prípadného užívateľského účtu užívateľa zmazané a súčasne zabezpečí, aby tieto údaje neboli ďalej spracovávané, či šírené za účelom ďalšieho poskytovania služby. Urobiť tak možno aj pomocou elektronického formulára, ktorý nájdete na tejto stránke vyššie.

13) Prístup používateľa k údajom
Používateľ má od okamihu registrácie e-mailovej adresy alebo iných osobných údajov právo kedykoľvek požiadať spoločnosť FAACSK s.r.o. o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V takom prípade správca poskytne používateľovi informácie v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov. Ak sa užívateľ domnieva, že správca spracováva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov, má právo požiadať správcu (alebo spracovateľa) o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca (alebo spracovateľ) odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Užívateľ je ďalej oprávnený sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

14) Poskytnutie osobných údajov
Používateľ berie na vedomie, že správca môže byť povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona alebo na splnenie svojej zákonnej povinnosti (napr. V rámci súdnych či správnych konaní).

15) Štatistické dáta
Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov správca za účelom rozvoja a prevádzky svojich služieb. Štatistické údaje a ich zostavy nebudú obsahovať osobné údaje takého charakteru, ktoré by mohli na základe jedného alebo viacerých týchto údajov priamo alebo nepriamo identifikovať používateľa alebo ktoré by umožnili akejkoľvek tretej osobe používateľa kontaktovať.

16) Kontrola obsahu
Správca si vyhradzuje právo kontrolovať obsah, spamy a závadnosť šírených oznámenia a v prípade zistenia nezrovnalostí službu pozastaviť a ihneď informovať užívateľa.

17) Údaje tretích osôb
Správca upozorňuje, že osobné či iné údaje tretích osôb zadané užívateľom v rámci služby spracováva výlučne za účelom rozosielanie obchodných a iných oznámení používateľa v rozsahu, v akom bol na to užívateľom (ako správcom týchto údajov) poverený. Ostatné osobné, kontaktné či citlivé údaje tretích osôb obsiahnuté v systémoch správcu nie sú správcom akokoľvek spracovávané. Správca iba poskytuje priestor k ich uloženie. Tieto údaje správcu nijako nespracováva ani s nimi inak nenakladá. Údaje tretích osôb správcu nikdy nevyužíva k obchodným a marketingovým účelom.